Меню
ILVA

Точни помпени решения за Вашите помпени предизвикателства

Меню

Постъпващата в помпената станция на входа на ПСОВ отпадна вода съдържа всички вещества, които са попаднали в канализационната мрежа. Това не са само отпадни води от тоалетни, а също промишлени оттоци, отпадни води от хотели, болници и ресторанти, както и всичко проникнало през капаците на канализационните шахти.

Grundfos разполага с помпите, които могат да се справят с тези тежки изисквания. Гамите помпи SE/SL, S и KWM на Grundfos са специално разработени за дълготрайна работа с големи потоци канални води и позволяват както сух, така и потопен монтаж. Ако смукателната шахта на помпата не предотвратява седиментацията, гамата здрави миксери AMD на Grundfos осигуряват добро разбъркване и с това гарантират безпроблемна работа и недопускане на миризми.

Към входната помпена станция има изисквания за големи отклонения в капацитета на изпомпване. При монтирани повече помпи на входа, добавянето на външни задвижвания с променлива скорост (Grundfos CUE) изравнява хидравличния товар към ПСОВ. Чрез визуализация на хидравличните условията в помпената станция, симулациите с изчислителна динамика на флуидите (Computational Fluid Dynamics - CFD) на фаза проектиране помагат да се осигури оптимално количество отпадни води, подавани от входната помпена станция към съоръженията за механично пречистване.

Системите за контрол и мониторинг увеличават потенциала за подобряване както на ефективността, така и на надеждността. В допълнение към задвижванията с променлива скорост Grundfos доставя защити за двигатели (MP204) за следене състоянието на двигателите и гарантиране на оптимална работа.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Договорите за пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части.

Биологично третиране

Биологичното третиране е най-често използуваният метод за допълнително третиране на отпадни води с цел отстраняване на големи количества органична материя и хранителни вещества след механичното пречистване и е един от най-мащабните и най-скъпите елементи в една ПСОВ.

Процесът с активна утайка , който е най-често срещан при биологичното третиране, използува нарастването на образуващи флокули бактерии, които живеят суспендирани в отпадните води. За създаване на оптимални условия за бактериите и осъществяване на биологичния процес е необходимо известно време на задържане на отпадната вода и утайката.

По време на биологичното третиране бактериите циркулират между различните процесни зони, което им осигурява специфични условия за живот. В различните зони има аеробни, аноксични и анаеробни условия,където се осъществяват различни биологични процеси за отстраняване на органичната материя и хранителни вещества като азот и фосфор.

За рециркулация на отпадните води между тези зони рециркулационната помпа SRP на Grundfos осъществява надежден пренос на огромни обеми вода при малък напор. За предотвратяване утаяването на флокулите бактерии флоумейкърите AFG на Grundfos предлагат оптимално енергийно-ефективно решение за смесване в големи басейни, като създават масивен поток с почти равномерна скорост и минимален риск от образуване на "мъртви" зони.

За аериране на отпадните води по време на биологичното третиране Grundfos предлага фиксирани или изваждащи се системи с дифузори за малки мехурчета за ефективно насищане с кислород. Самозасмукващият AeroJet е изработен от неръждаема стомана и също служи за аериране на отпадни води, като осъществява едновременно смесване и аериране.

Когато конструкцията на басейна не позволява използуване на флоумейкъри, миксерите AMD и AMG на Grundfos предлагат здравина и корозионно-устойчиви материали, лесен сервиз и поддръжка, както и безпроблемна работа в тежки условия.

Рециркулацията на утайка от вторичния утаител към аеробния резервоар е ключов момент в процеса на активирана утайка. С това надеждно се справят помпите от гамите SE/SL, S и KPL/KWM на Grundfos, които са специално разработени за дълготрайна работа с големи потоци и позволяват както сух, така и потопен монтаж. В зависимост от конкретната стратегията за управление на ПСОВ, могат да се добавят задвижвания с променлива скорост (Grundfos CUE).

Grundfos може да доставя завършени дозиращи помпени системи за големи или малки обеми на база различни технологии. Тези помпи могат да се използуват за регулиране на рН в процесния резервоар и за дозиране на субстрат, напр. при биологичното отстраняване на фосфор и при де-нитрификацията.

Вторично утаяване

След биологичното третиране водата трябва да се отдели от активираната утайка, което се осъществява във вторичните утаители. Активираната утайка е малко по-тежка от водата и сепарирането става с гравитачно утаяване на утайката, като процесът се подпомага, когато конструкцията на утаителя осигурява малки турболентност и скорост.

Гамите помпи SE/SL или S на Grundfos с работни колела тип Vortex могат да работят при концентрация на твърди вещества до 5% при обратното изпомпване на утайката. В зависимост от конкретната стратегията за управление на ПСОВ, могат да се добавят задвижвания с променлива скорост (Grundfos CUE).

Повечето утаила се утайка се връща в процесния резервоар, за да се използува още веднъж, а определено количество - равно на ежедневното производство, се изпомпва за по-нататъшно третиране на утайка. Рециркулацията на утайката осигурява постигане на определено нейно стареене, което има отношение към способността и да пречиства ефективно отпадната вода.

За предизвикване на коагулация и подобряване на утаяването могат да се добавят химикали и полиелектролити. Grundfos може да доставя завършени дозиращи помпени системи за големи или малки обеми на база различни технологии за утаяване и флокулация с PLC управления, напълно автоматизирани системи за подготовка и надеждно дозиране на органични коагуланти или полиелектролити.

Grundfos разполага със специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на съоръженията във вашия процесен резервоар. За оптимизиране на цялото хидравлично решение за аерирането и разбъркването, може да се използуват симулации с Изчислителна динамика на флуидите (Computational Fluid Dynamics - CFD). Договорите за пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части.

Третично пречистванеАко пречистената вода ще се изпуска в "чувствителна" зона или ще се използува за напояване, трябва да се приложи и третично пречистване като филтрация и/или дезинфекция, което е т.н. фаза на "полиране" на отпадната вода. Grundfos може да доставя помпени системи според различните изисквания в този етап на пречистване на отпадните води.

Пясъчните филтри са най-често използуваната технология, но за филтрация могат да се използуват и други - като барабанни филтри и мембрани. Независимо от прилаганата технология за филтриране, помпената система трябва да поддържа надеждни дебит и налягане както за подаване към филтрите, така и за тяхното обратно промиване. Дребни частици се отлагат във филтъра вследствие на тяхното улавяне, адхезия и задържане. Отложените частици увеличават загубите на налягане във филтъра и трябва да се отстраняват или непрекъснато, или когато спадът на налягане достигне определена граница.

Правилното захранване на филтрите се осигурява от системи с гама центробежни помпи с различни капацитети и с възможност за сух или потопен монтаж. Гамата многостъпални системи за повишаване на налягане Hydro MPC на Grundfos осигурява достатъчно налягане за обратно промиване.

След филтриране и преди да бъде изпусната, водата може да бъде дезинфекцирана. Grundfos може да доставя завършени дозиращи системи за големи или малки обеми на база различни технологии за дезинфекция. Системите за дезинфекция на Grundfos могат да бъдат адаптирани към вашите нужди и изисквания за дозиране.

Дезинфекция се използува при третирането на отпадни води с цел значително намаляване на количеството микроорганизми и от това - подобряване качеството на изпусканата вода. Използуваното в повечето съвременни ПСОВ химическо третиране е високоефективно решение на задачата.

С гамата си електронни принадлежности Grundfos предлага пълен контрол на вашите процеси за дозиране и дезинфекцията несъмнено може да се интегрира във вашата система. Grundfos има специализираните знания за изпълнение на тази задача и може да оборудва дозираща станция за химикали, независимо дали това са концентрати или готови за ползуване разтвори, като се съобрази с вашите изисквания, съответните процедури за безопасност, съхранението на химикали и вашата съществуваща инсталация.

Традиционно хлорните съединения са най-масово използуваният метод за химическа дезинфекция на отпадни води. Grundfos може да консултира и доставя решения за дезинфекция с хлорни съединения като хлор-газ (Cl2), натриев хипохлорит (NaOCl), и хлорен диоксид (ClO2). Системите за контрол и мониторинг увеличават потенциала за подобряване както на ефективността, така и на надеждността.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение и дозиращата система. Договорите за пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части.

Химическо третиране - отпадни води

Химическото третиране е етап от цялостния процес на пречистване на отпадните води и се прилага в повечето ПСОВ за подобряване качеството на отточните води и създаване на оптимални жизнени условия за бактериите.

Изборът на използуваните химически методи зависи от изискванията към отточните води и включва най-вече химическо утаяване за отстраняването на фосфора и за регулиране на рН стойността. В други случаи се прилага добавяне на въглерод, ако неговото наличие е ограничаващ фактор за биологичното превръщане на нитратите в азот.

Поради агресивното естество на болшинството използувани химикали, проектирането на дозиращата станция трябва да се извърши съобразно с тях. При това се вземат под внимание и съответните процедури за безопасност, както и проектирането на складовете за съхранение на химикалите, на дозиращите помпи, миксерите и тръбопроводите.

Grundfos има специализираните знания за изпълнение на тази задача и може да оборудва дозираща станция съобразно използуваните химикали, независимо дали това са концентрати, готови за ползуване разтвори или сухо вещество, като се съобрази с вашите изисквания, съответните процедури за безопасност, съхранението на химикали и вашата съществуваща инсталация.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение и дозиращата система. Договорите за пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части.

Третиране на утайки

Утайката е остатъчен продукт при третирането на отпадните води за всяка традиционна ПСОВ и докато пречистената според изискванията вода може да бъде изпусната в околната среда, третирането на утайката е по-сложно. Обикновено, окончателното депониране е под формата на тор за земеделието, изхвърляне в депа за отпадъци или изгаряне на място или външен инсенератор - често за генериране на енергия.

Изпомпването на утайка изисква оборудване, което може да движи вискозна среда без да се задръства. Първичната утайка трябва да се изпомпва от първичните утаители към стъпалата за третиране на утайка, като помпите за нея трябва да се изберат внимателно по отношение концентрацията на утайката и желания дебит.

Центробежни помпи като тези от гамите SE/SL или S на Grundfos с работни колела тип Vortex, често се използуват и са предназначени за продължителна работа в тежки условия. За изпомпване на утайка се предпочитат помпи за сух монтаж, защото той позволява чести инспекции и лесна поддръжка.

Системите за контрол и мониторинг увеличават потенциала за подобряване както на ефективността, така и на надеждността. Grundfos доставя външни задвижванията с променлива скорост (Grundfos CUE) и защити за двигатели (MP204) за следене състоянието на двигателите, като гарантира оптимална работа.

Уплътняване/обезводняване на утайката

Основната цел на уплътняването/обезводняването на утайката е да се намали до минимум нейния обем, а следователно да се намалят размерите и капацитета на съоръженията за следващите етапи на третиране. Освен това, намаленото съдържание на вода намалява консумираната енергия за загряване на утайката в дайджестера. Ефективността на обезводняването зависи от типа на съоръженията и качеството на утайката.

Grundfos може да доставя напълно автоматизирани системи на базата на PLC, които подготвят и надеждно дозират органични коагуланти или полиелектролити. Grundfos има специализираните знания за изпълнение на тази задача и може да оборудва дозираща станция на химикали, независимо дали това са концентрати, готови за ползуване разтвори или сухо вещество, като се съобрази с вашите изисквания.

Утайката може да се обезводнява директно от концентрационен резервоар или резервоар за съхранение на утайка. Обикновено утайката се уплътнява по гравитачен път в концентрационен резервоар или чрез механично обезводняване с прости устройства, които отделят водата от утайката. За улесняване образуването на големи флокули утайка, може да се добавят полиелектролити.

Отстраняването на водата се осъществява с помпи от гамите SE/SL и S на Grundfos, които са специално разработени за дълготрайна работа и справяне с потоците и позволяват както сух, така и потопен монтаж.

Резервоарите могат да бъдат оборудвани с миксер AMG с ниски обороти с цел осигуряване на хомогенна концентрация на утайката. Миксерите на Grundfos предлагат здравина и корозионно-устойчиви материали, лесен сервиз и поддръжка, както и безпроблемна работа в тежки условия.

"Смилане" на утайката в дайджестери

Често утайката се третира с различни техники за "смилане", чиято цел е намаляване количеството органична материя и броя на болестотворните микроорганизми, налични в твърдите вещества. Днес с дайджестерите се работи сравнително лесно и въпреки сравнително високите, необходими за процеса температури, е нужно време на задържане (престой) от 25 до 30 дни. За този процес може да се използува миксер с ниски обороти AMG.

Поради биологичното разграждане на органичната материя, в системата се получава биогаз. Този биогаз може да се използува в комбинирана система за топлинна и електроенергия (Combined Heat and Power - CHP), където да произвежда топлина и електричество.

За големи ПСОВ анаеробните дайджестери са най-разпространеният метод за третиране на утайките. Анаеробното "смилане" води до още по-пълно разграждане на утайката в анаеробни условия, намалявайки общото органично съдържание в утайката с 40 до 60%.

След "смилането" се извършва окончателно обезводняване. Обезводнената утайка трябва да се депонира по безопасен начин, напр. чрез изгаряне за генериране на енергия.

Grundfos може да предостави специализиран опит в помощ на вашите работни условия - от първоначалното идентифициране на потребностите до избора, монтажа, експлоатацията и поддръжката на помпеното съоръжение. Договорите за пускане в експлоатация с Grundfos гарантират правилен монтаж, а сервизните договори покриват всичко - от рутинна поддръжка до осигуряване на резервни части.

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки